බීජ ඉගුරු

බීජ ඉගුරු
Rs160(Fixed)

Description

ගූණාත්මයෙන් යුතු බීජ් ඉගුරු 400kg පමන අලෙවි කීරීමට ඇත..අවුරුදු 01 මාස 01 පමන වන ඉගුරු බීජ වේ..

Translate »