බීම නිෂ්පාදන ආයතනයක් සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ

බීම නිෂ්පාදන ආයතනයක් සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
බීම නිෂ්පාදන ආයතනයක් සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
බීම නිෂ්පාදන ආයතනයක් සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
බීම නිෂ්පාදන ආයතනයක් සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
බීම නිෂ්පාදන ආයතනයක් සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
බීම නිෂ්පාදන ආයතනයක් සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
බීම නිෂ්පාදන ආයතනයක් සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
බීම නිෂ්පාදන ආයතනයක් සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
බීම නිෂ්පාදන ආයතනයක් සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
බීම නිෂ්පාදන ආයතනයක් සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
බීම නිෂ්පාදන ආයතනයක් සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
බීම නිෂ්පාදන ආයතනයක් සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ
Rs120,000(Negotiable)

Overview

  • Condition: Used

Description

  • ලිප /පුරවනය/ සුදු යකඩ ලොකු සාස්පාන
    Rs. 120,000/=
    හෝමාගම – විජය මාවත
  • විමසීම් – 0769407446 / 0719546220  (නුවන් )
Translate »