මාතර පර්චස් 10ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇත

මාතර පර්චස් 10ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇත
මාතර පර්චස් 10ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇත
මාතර පර්චස් 10ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇත
මාතර පර්චස් 10ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇත
මාතර පර්චස් 10ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇත
මාතර පර්චස් 10ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇත
මාතර පර්චස් 10ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇත
මාතර පර්චස් 10ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇත
Rs4,500,000(Fixed)

Overview

  • Land Type: Residential
  • Size unit: Perches
  • Size in Perches: 10

Description

මාතර කොටිකාවත්ත පන්සල සිට මීටර් 100 දුරින් පිහිටි වැවහමන්දූව, වනිගසේකර වත්තේ පිහිටි පර්චස් 10 ඉඩම විකිණීමට..
❌මාතර ලැබිම නව නගරයට ආසන්න පදංචියට
❌මාතර ගොඩගම අධිවේගි පිවිසුමට විනාඩි 5 න්
❌මාතර නගරයට විනාඩි 15 න්
❌පුළුල් මාර්ග හා විධිමත් කාණු පද්ධතිය
❌නිදහස් වටපිටාව
❌නව රෝහල හා අධිකරණට විනාඩි 5 යි
❌පදිංචියට හා ආයෝජනයට

Translate »