මාතර නගරයේ ඉඩමක් විකිණීමට ඇත

මාතර නගරයේ ඉඩමක් විකිණීමට ඇත
මාතර නගරයේ ඉඩමක් විකිණීමට ඇත
මාතර නගරයේ ඉඩමක් විකිණීමට ඇත
මාතර නගරයේ ඉඩමක් විකිණීමට ඇත
මාතර නගරයේ ඉඩමක් විකිණීමට ඇත
මාතර නගරයේ ඉඩමක් විකිණීමට ඇත
මාතර නගරයේ ඉඩමක් විකිණීමට ඇත
මාතර නගරයේ ඉඩමක් විකිණීමට ඇත
මාතර නගරයේ ඉඩමක් විකිණීමට ඇත
මාතර නගරයේ ඉඩමක් විකිණීමට ඇත
Rs5,400,000Total (Negotiable)

Overview

  • Land Type: Residential
  • Size unit: Perches
  • Size in Perches: 12
  • Address : Weraduwa road , Matara

Description

මාතර බස් නැවතුම්පොළේ සිට 2.7km දුරින් , මාතර මහ නගර සභා සීමාවේ (වෙලේවත්ත හන්දියේ සිට මීටර් 700ක් දුරින්) නගරයේ ප්‍රධාන පාසල්වලට නුදුරුව වේරදූව – නාවිමන පාර ආසන්නයේ පර්චස් 12ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇත. (මිළ ගණන් සංශෝධනය කරගත හැක)

Translate »