මාබිම අගනා නිවසක් කුලියට හෝ බද්දට

මාබිම අගනා නිවසක් කුලියට හෝ බද්දට
මාබිම අගනා නිවසක් කුලියට හෝ බද්දට
මාබිම අගනා නිවසක් කුලියට හෝ බද්දට
මාබිම අගනා නිවසක් කුලියට හෝ බද්දට
මාබිම අගනා නිවසක් කුලියට හෝ බද්දට
මාබිම අගනා නිවසක් කුලියට හෝ බද්දට
Rs20,000Per Month(Negotiable)

Overview

  • Bedroom: 3
  • Bathroom: 1
  • Land Unit: Perches
  • Size in perches: 20
  • House size (sqft): 1000
  • Address : Wendesi Waththa, Mabima Heiyanthuduwa.
  • Features: Ground floor

Description

නිස්කලංක පරිසරයක මාබිම වෙන්දේසි වත්තේ පිහිටි කාමර 3ක් සහිත අගනා නිවසක් කුලියට දීමට ඇත

Translate »