මීගමුව ඉදිකෙරෙමින් පවතින නිවස වහා විකිණීමට

  • July 5, 2023 5:02 pm
  • Negombo, Gampaha
  • Sell, Rent Something or Service
මීගමුව ඉදිකෙරෙමින් පවතින නිවස වහා විකිණීමට
මීගමුව ඉදිකෙරෙමින් පවතින නිවස වහා විකිණීමට
මීගමුව ඉදිකෙරෙමින් පවතින නිවස වහා විකිණීමට
මීගමුව ඉදිකෙරෙමින් පවතින නිවස වහා විකිණීමට
මීගමුව ඉදිකෙරෙමින් පවතින නිවස වහා විකිණීමට
මීගමුව ඉදිකෙරෙමින් පවතින නිවස වහා විකිණීමට
මීගමුව ඉදිකෙරෙමින් පවතින නිවස වහා විකිණීමට
මීගමුව ඉදිකෙරෙමින් පවතින නිවස වහා විකිණීමට
මීගමුව ඉදිකෙරෙමින් පවතින නිවස වහා විකිණීමට
මීගමුව ඉදිකෙරෙමින් පවතින නිවස වහා විකිණීමට
මීගමුව ඉදිකෙරෙමින් පවතින නිවස වහා විකිණීමට
මීගමුව ඉදිකෙරෙමින් පවතින නිවස වහා විකිණීමට
Rs7,200,000Total (Negotiable)

Overview

  • Bedrooms: 3
  • Bathrooms: 2
  • Land Unit: Perches
  • Size perches: 15
  • House size (sqft): 1700
  • Address : Kadawala, Dunagaha

Description

පර්චස් 15ක ඉදිකෙරෙමින් පවතින නිවස වහා විකිණීමට -මීගමුව

මීගමුව- දිවුලපිටිය ප්‍රධාන බස් පාරට මීටර 200ක දුරින් – කඩවල

ඉදිකෙරෙමින් පවතින නිවස වහා විකිණීමට

දැනට සම්පුර්ණ කර ඇති නිදන කාමර 03ක්, කුස්සිය, කෑම කන කොටස, එක් නාන කාමරයක්

අඩක් වැඩ නිම කල සාලය, ඉස්තෝප්පුව සහ ටවත් නාන කාමරයක්

පිරිසිදු ළිං ජලය

නිස්කලංක වටපිටාව

නිරවුල් ඔප්පු සහ ප්‍රදේශිය සභාව අනුමත නවීන නිවාස සැලැස්ම

ඉදිරිපස තාප්ප සහ ගේට්ටුව

යාබාධ නගර මීගමුව, දිවුලපිටිය, මිනුවන්ගොඩ, කොච්චිකඩේ සහ කටුනායකට මිනිත්තු 20ක දුරින්

0761577124/ 0773550689

 

Translate »