රත්නපුර පැරැණි පන්නයේ නිවසක් විකිණීමට

රත්නපුර පැරැණි පන්නයේ නිවසක් විකිණීමට
රත්නපුර පැරැණි පන්නයේ නිවසක් විකිණීමට
රත්නපුර පැරැණි පන්නයේ නිවසක් විකිණීමට
රත්නපුර පැරැණි පන්නයේ නිවසක් විකිණීමට
රත්නපුර පැරැණි පන්නයේ නිවසක් විකිණීමට
රත්නපුර පැරැණි පන්නයේ නිවසක් විකිණීමට
රත්නපුර පැරැණි පන්නයේ නිවසක් විකිණීමට
රත්නපුර පැරැණි පන්නයේ නිවසක් විකිණීමට
රත්නපුර පැරැණි පන්නයේ නිවසක් විකිණීමට
රත්නපුර පැරැණි පන්නයේ නිවසක් විකිණීමට
රත්නපුර පැරැණි පන්නයේ නිවසක් විකිණීමට
රත්නපුර පැරැණි පන්නයේ නිවසක් විකිණීමට
රත්නපුර පැරැණි පන්නයේ නිවසක් විකිණීමට
රත්නපුර පැරැණි පන්නයේ නිවසක් විකිණීමට
Rs240,000Per Perch(Negotiable)

Overview

  • Bedrooms: 3
  • Bathrooms: 1
  • Land Unit: Perches
  • Size perches: 30
  • House size (sqft): 2550
  • Address : 28/4, old road .Batugadara, Ratnapura

Description

රත්නපුර බටුගෙදර පරන පාරෙ පැරැණි පන්නයේ මනරම් පරිසරයකින් සමන්විත ( ජල ගැලිමිවලට ලක් නොවෙ , ඉතා උස් ස්තානයක පිහිටා ඇත.) නිවසක් ඉතා ඉක්මනට විකිණීමට.රත්නපුර නගරයට 4km

පර්චස් 30
කාමර 3
බාත් රුම් 1
සාලයක්
කුස්සියක්
කැම කාමරයක්
නිවස බැලිමෙන් පසු මිල සාකච්ඡා කර ගත හැක,
අමතන්න – 0701161199

Translate »