රන් තැඹිලි පැළ

රන් තැඹිලි පැළ
Rs500(Negotiable)

Description

-රන් තැඹිලි පැළ

-රන් තැඹිලි වගාවක් ආරම්භ කර ඔබත් ඉහල ආදායමක් ලබා ගන්න..

-පැලයක් රු.500යි..

-අක්කරයකට පැල 70යි

-අවුරුදු 3කින් පලදාව ලබා ගත හැක.

-ලංකාවේ ඕනෑම තැනකට පැමිණ සිටුවා දෙනු ලැබේ.

-ඔබේ අස්වැන්න අප විසින් මිල දී ගනු ද ලැබේ..

-වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගැනීම සදහා අමතන්න..

Translate »