රූපලාවණ්‍ය සේවා (Ladies only)

  • September 26, 2022 9:46 pm
  • Athurugiriya, Colombo
  • Sell, Rent Something or Service
woman-gets-their-hair-cut-260nw-1958386942-1
0a6e9936d9c852c177318a413d1a52d4
Triangular-face-hairstyles1.jpg
Beautiful-girl-isolated-on-a-light-grey-background-emotions-cosmetics
hqdefault2-1
woman-gets-their-hair-cut-260nw-1958386942-1
0a6e9936d9c852c177318a413d1a52d4
Triangular-face-hairstyles1.jpg
Beautiful-girl-isolated-on-a-light-grey-background-emotions-cosmetics
hqdefault2-1

Overview

  • Service type : Other

Description

* Hair cutting  -: Rs 500.00

* Hair colour

* Hair highlight

* straight

* Relaxing

* Rebonding

* Keratin tretment

* Hair spa

* super conditioner tretment

* Head massage

* Henna tretment

* කොණ්ඩය ගැලවීයාම සදහා සත්කාර.

*හිස්හොරි වැනි ප්‍රශ්න සදහා සත්කාර

* {විශ්වාසනීය සේවාවක් පහසු මිල ගණන් යටතේ}

** නිවසටම පැමිණද සේවා සපයනු ලැබේ.

Features:

  • * සහනදායි මිළ ගණන් යටතේ විශ්වාසනීය සේවාවක්
Translate »