රූපලාවණ්‍ය සේවා (Ladies only)

රූපලාවණ්‍ය සේවා (Ladies only)
රූපලාවණ්‍ය සේවා (Ladies only)
රූපලාවණ්‍ය සේවා (Ladies only)
රූපලාවණ්‍ය සේවා (Ladies only)
රූපලාවණ්‍ය සේවා (Ladies only)
රූපලාවණ්‍ය සේවා (Ladies only)
රූපලාවණ්‍ය සේවා (Ladies only)
රූපලාවණ්‍ය සේවා (Ladies only)
Rs1,500

Overview

  • Service type: Other

Description

* Hair cutting  -: Rs 500.00

* Hair colour

* Hair highlight

* straight

* Relaxing

* Rebonding

* Keratin tretment

* Hair spa

* super conditioner tretment

* Head massage

* Henna tretment

* කොණ්ඩය ගැලවීයාම සදහා සත්කාර.

*හිස්හොරි වැනි ප්‍රශ්න සදහා සත්කාර

* {විශ්වාසනීය සේවාවක් පහසු මිල ගණන් යටතේ}

** නිවසටම පැමිණද සේවා සපයනු ලැබේ.

Translate »