ලංකාවෙි වාසිදායකම නිළමෙි ඇදුමි Package එක

  • September 3, 2023 3:03 pm
  • Malabe, Colombo
  • Sell, Rent Something or Service
ලංකාවෙි වාසිදායකම නිළමෙි ඇදුමි Package එක
ලංකාවෙි වාසිදායකම නිළමෙි ඇදුමි Package එක
ලංකාවෙි වාසිදායකම නිළමෙි ඇදුමි Package එක
ලංකාවෙි වාසිදායකම නිළමෙි ඇදුමි Package එක
ලංකාවෙි වාසිදායකම නිළමෙි ඇදුමි Package එක
ලංකාවෙි වාසිදායකම නිළමෙි ඇදුමි Package එක
ලංකාවෙි වාසිදායකම නිළමෙි ඇදුමි Package එක
ලංකාවෙි වාසිදායකම නිළමෙි ඇදුමි Package එක
Rs18,500Total (Negotiable)

Description

ලංකාවෙි අඩුම වාසිදායකම නිළමෙි ඇදුමි Special Budget Package එක.

වසර ගනනක පලපුරැද්ද ලත් විශ්වාසනිය කාර්යමන්ඩලයක් සමඟ, අදහගත බැරිතරමි අඩු මුදලකට. අතේ ඇති මුදලට ගැලපෙන පරිදි ගන්න පුලුවන් හොඳම packages එක මෙන්න…

* චාරිත්‍රානුකූල හැඩගන්විම.
* රන් ආලේපිත ආභරණ කටිටල.
* ඔබට ගැලපෙන ඔිනැම මෝස්තර සහ වර්ණ වලින් ලබාගත හැකිවිම.
* මනා නිමාවකින් යුතු හැඩගැන්විම.
* නොමිලේ උපදේශන සේවාව.
ඔබගේ විවාහ දිනය වර්ණවත් කරගැනිමට අප සමග එක්වන්න..

Exclusive Wedding Packages for Your Need
𝐍𝐢𝐥𝐚𝐦𝐞 𝐀𝐝𝐮𝐦 𝐛𝐲 𝐇𝐚𝐫𝐬𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐆𝐮𝐧𝐚𝐬𝐞𝐤𝐚𝐫𝐚
Call us :
📞 – 071 515 1522
📞 – 077 278 4688
☎ – 011 241 3792
Visit us : https://www.nilameadum.lk
No: 238, Kaduwela Road, Malabe.
Our Location :
https://maps.app.goo.gl/YMTye5JGcpYXCQDv8
#luxurywedding
#harshanagunasekara #nilameadummalabe #nilameadum #muladum #groomdressing #nilamedress #kandyandress #costumes #groomoutfit #harshanagunasekara
#nilmeadumbyharshanagunasekara

Translate »