වාහන බැටරි 3K 120Ah

  • November 3, 2022 11:37 am
  • Negombo, Gampaha
  • Sell, Rent Something or Service
වාහන බැටරි 3K 120Ah
වාහන බැටරි 3K 120Ah
වාහන බැටරි 3K 120Ah
වාහන බැටරි 3K 120Ah
Rs275,000(Negotiable)

Overview

  • Condition: Used
  • Part or Accessory Type: Automobile Batteries

Description

වාහන බැටරි 4 ක් විකිනීමට ඇත
3K N120 : ඇම්පියර් 120 නිෂ්තාපාදිත රට තායිලන්තය.

ඉතාම හොඳ තත්ත්වයේ ඇත,

මාස 3ක් පමනක් භාවිතා කර ඇත. මාස 11 ක ඒජන්ත වගකීම ඉතිරිව ඇත .

විකුනනු ලබන්නේ වැඩි ධාරිතාවකට මාරුවීම නිසාය.

Translate »