සඳ ලංකා කැබ්ස් & ටුවර්ස් (taxi service)

  • September 19, 2022 9:01 pm
  • Bandaragama, Kalutara
  • Property-Car-Electronic & other
Untitled-design-3-2
Untitled-design-6
On Call

Overview

  • Service type : Taxi & Cab

Description

ඔබට අවශ්‍ය සියලුම ප්‍රවාහන අවශ්‍යතා සඳහා විමසන්න.සියලුම වර්ගයේ මිනි කාර් රථ නැනෝ කාර් ,ඇල්ටො කාර් ,වැගන් ආර් සුසුකි එවරි වෑන්, k d h, වෑන් ,0777366366, විශ්වාසනීය සේවය දිවයින පුරා web:sandalankacabs.lk

Translate »