ස්ලැබ් කොන්ක්‍රීට් වැඩ

  • July 20, 2022 12:21 pm
  • Maharagama, Colombo
  • Property-Car-Electronic & other
fitted-aLsKcZTG8-transformed
175(Fixed)

Overview

  • Service type : Building / Construction

Description

ස්ලැබ් ගසා සියලුම අමුද්‍රව්‍ය සමග කම්බි බැඳ කොන්ක්‍රීට් කිරීම.

ස්ලැබ් අඩිය 175/= සිට

අමතන්න – k. අසන්ත

Download Android App

Just a click away on the App Store

Translate »