හම්බන්තොට රුවන්පුර නිවස සහිත ඉඩමක් විකිණීමට

හම්බන්තොට රුවන්පුර නිවස සහිත ඉඩමක් විකිණීමට
හම්බන්තොට රුවන්පුර නිවස සහිත ඉඩමක් විකිණීමට
හම්බන්තොට රුවන්පුර නිවස සහිත ඉඩමක් විකිණීමට
හම්බන්තොට රුවන්පුර නිවස සහිත ඉඩමක් විකිණීමට
හම්බන්තොට රුවන්පුර නිවස සහිත ඉඩමක් විකිණීමට
හම්බන්තොට රුවන්පුර නිවස සහිත ඉඩමක් විකිණීමට
හම්බන්තොට රුවන්පුර නිවස සහිත ඉඩමක් විකිණීමට
හම්බන්තොට රුවන්පුර නිවස සහිත ඉඩමක් විකිණීමට
Rs3,200,000Total (Negotiable)

Overview

  • Bedrooms: 1
  • Bathrooms: 1
  • Land Unit: Perches
  • Size perches: 20
  • Address : Hambantota, Ruwanpura.

Description

Translate »