වේයන්ගොඩ කලගෙඩිහේන ඉඩමක් විකිණීමට

වේයන්ගොඩ කලගෙඩිහේන ඉඩමක් විකිණීමට
වේයන්ගොඩ කලගෙඩිහේන ඉඩමක් විකිණීමට
වේයන්ගොඩ කලගෙඩිහේන ඉඩමක් විකිණීමට
වේයන්ගොඩ කලගෙඩිහේන ඉඩමක් විකිණීමට
වේයන්ගොඩ කලගෙඩිහේන ඉඩමක් විකිණීමට
වේයන්ගොඩ කලගෙඩිහේන ඉඩමක් විකිණීමට
වේයන්ගොඩ කලගෙඩිහේන ඉඩමක් විකිණීමට
වේයන්ගොඩ කලගෙඩිහේන ඉඩමක් විකිණීමට
වේයන්ගොඩ කලගෙඩිහේන ඉඩමක් විකිණීමට
වේයන්ගොඩ කලගෙඩිහේන ඉඩමක් විකිණීමට
වේයන්ගොඩ කලගෙඩිහේන ඉඩමක් විකිණීමට
වේයන්ගොඩ කලගෙඩිහේන ඉඩමක් විකිණීමට
Rs9,000,000Total (Negotiable)

Overview

  • Land Type: Agricultural, Commercial, Residential
  • Size unit: Perches
  • Size in Perches: 30
  • Address : Halgampitiya, Kalagedihena

Description

කලගෙඩිහේන පර්චස් 30ක බිම්කොටසක් විකිණීමට
(හල්ගම්පිටිය කලගෙඩිහේන)
· වේයන්ගොඩ නගරයට, දුම්රියපළට, බස්නැවතුම්පළට 3.5km
· අධිවේගී පිවිසුමට 2.5km
· කොළඹ – නුවර ප්‍රධාන මාර්ගයට 1.5km
· වේයන්ගොඩ නගරයට, දුම්රියපලට විනාඩි 5යි.
· අධිවේගී පිවිසුමට විනාඩි 3යි.
· කොළඹ – නුවර මාර්ගයෙහි කලගෙඩිහෙන මංසන්ධියට විනාඩි 2යි.
· සියලු නාගරික පහසුකම් වලින් සමන්විතයි.
· වේයන්ගොඩ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය
· සුපිරි වෙළෙඳ සංකීර්ණ
· ජනප්‍රිය පාසල් (Veyangoda Central / Lyceum International School)
· සියනෑ අධ්‍යාපන පීඨය
· නිරවුල් ඔප්පු
· පර්චස් 30
· පුළුල් ප්‍රවේශ මාර්ග
· පදිංචියටත් ආයෝජනයටත්
· පර්චස් 1ක් 300,000/­= (මුළු බිම් කොටසම – 9,000,000/=)
· වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න – 0704313719

Translate »