මිනුවන්ගොඩ දාගොන්න වටිනා නිවසක් විකිණීමට

මිනුවන්ගොඩ දාගොන්න වටිනා නිවසක් විකිණීමට
මිනුවන්ගොඩ දාගොන්න වටිනා නිවසක් විකිණීමට
මිනුවන්ගොඩ දාගොන්න වටිනා නිවසක් විකිණීමට
මිනුවන්ගොඩ දාගොන්න වටිනා නිවසක් විකිණීමට
මිනුවන්ගොඩ දාගොන්න වටිනා නිවසක් විකිණීමට
මිනුවන්ගොඩ දාගොන්න වටිනා නිවසක් විකිණීමට
මිනුවන්ගොඩ දාගොන්න වටිනා නිවසක් විකිණීමට
මිනුවන්ගොඩ දාගොන්න වටිනා නිවසක් විකිණීමට
මිනුවන්ගොඩ දාගොන්න වටිනා නිවසක් විකිණීමට
මිනුවන්ගොඩ දාගොන්න වටිනා නිවසක් විකිණීමට
මිනුවන්ගොඩ දාගොන්න වටිනා නිවසක් විකිණීමට
මිනුවන්ගොඩ දාගොන්න වටිනා නිවසක් විකිණීමට
Rs12,500,000(Negotiable)

Overview

  • Bedrooms: 3
  • Bathrooms: 1
  • Land Unit: Perches
  • Size perches: 12

Description

කිබුලාපිටියට 3කිම්.දාගොන්න හන්ඩියට 600ම්.මිගමුව දාගොන්න ප්‍රධාන බස් මර්ගයට 300මි.පචස් 13.නිඩන කමර 03.bath rooms 01.සාලය .මුලුතෙන්ගෙය න්ගෙය .නිවස විකිණීමට ලක්ශ 125.සින්නකර ඔප්පු. පුඋලුල් මර්ගයට නල ජලය .

Translate »