ගිරිඋල්ල මීරිගම 999 පාරට මුහුනලා ඉඩමක් විකිණීම

ගිරිඋල්ල මීරිගම 999 පාරට මුහුනලා ඉඩමක් විකිණීම
Rs200,000(Negotiable)

Overview

  • Land Type: Agricultural, Residential, Other
  • Size unit: Perches
  • Size in Perches: 42
  • Address : ගිරිඋල්ල මීරිගම 999පාරට මුහුනලා

Description

Translate »