නිවස සමඟ ව්‍යාපාරික ස්ථානය විකිනීමට දිගන

  • September 28, 2022 11:45 am
  • Digana, Kandy
  • Sell, Rent Something or Service
නිවස සමඟ ව්‍යාපාරික ස්ථානය විකිනීමට දිගන
නිවස සමඟ ව්‍යාපාරික ස්ථානය විකිනීමට දිගන
නිවස සමඟ ව්‍යාපාරික ස්ථානය විකිනීමට දිගන
නිවස සමඟ ව්‍යාපාරික ස්ථානය විකිනීමට දිගන
නිවස සමඟ ව්‍යාපාරික ස්ථානය විකිනීමට දිගන
නිවස සමඟ ව්‍යාපාරික ස්ථානය විකිනීමට දිගන
නිවස සමඟ ව්‍යාපාරික ස්ථානය විකිනීමට දිගන
නිවස සමඟ ව්‍යාපාරික ස්ථානය විකිනීමට දිගන
නිවස සමඟ ව්‍යාපාරික ස්ථානය විකිනීමට දිගන
නිවස සමඟ ව්‍යාපාරික ස්ථානය විකිනීමට දිගන
Rs5,500,000(Negotiable)

Overview

  • Bedrooms: 2
  • Bathrooms: 1
  • Land Unit: Perches
  • Size perches: 12.5
  • House size (sqft): 1100.0

Description

සියලු පහසුකම් සහිත නව නිවස සමඟ ව්‍යාපාරික ස්ථානය විකිනීමට.

මහනුවර, දිගන, වෑපතන පිහිටාඇති මෙම අංගසම්පූර්ණ නව නිවස, ව්‍යාපාරික ස්ථානය, නිදන කාමර 2 ක්, සාළය, මුළුතැන්ගෙය, නාන කාමරය සහ ඇතුල් වැරන්ඩාවකින් යුක්ත වේ.

නළ ජලය, විදුලිය සහිතයි.

මහනුවර නාරම්පනාව බස් මාර්ගයට 1km, තෙල්දෙණිය මහනුවර ප්‍රධාන බස් මාර්ගයට 2 km.

12 perches

නිරවුල් සින්නක්කර ඔප්පු සහිතයි.

යහපත් නිස්කලංක සිසිල් පරිසරයක් සහිතයි

මහනුවර නගරයට 15 km, දිගන නගරයට 4km, මැණික්හින්න නගරයට 6 km, සුන්දර නාරම්පනාව ට 4 km. ල්ලකැලේ BOI, cricket stadium 6 km.

මිල සාකච්ඡා කරගත හැක.

Almost brand new house with business place, situated in Wepathana, digana, Kandy.

2 bedrooms, kitchen, living room, bathroom, inner varandah, and business place.

Electricity and main water done.

Clear deeds.

1km to narampanawa Kandy bus road, 2 km to theldeniya Kandy main bus road.

Spectacular view of Victoria reservoir and knuckles mountains.

Peaceful area, cool climate.

Suitable for peaceful life with own business.

15 km to Kandy city, 4 km to digana town, 6km to menikhinna town. 4 km to narampanawa, 6 km to pallakele BOI, cricket stadium.

The price is negotiable.

Translate »