නිවාස ඉදිකිරීම – வீடுகள் கட்டுமானம்

නිවාස ඉදිකිරීම – வீடுகள் கட்டுமானம்
Rs650(Fixed)

Overview

  • Service type: Building / Construction

Description

අප නව ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම , නිවාස ඉදි කිරීම , ස්ලැබ් ඉදි කිරීම , වානේ ගොඩනැගිලි පරණ වහල ඉවත් කොට කණු දමා ස්ලැබ් දැමීම , පයිලින්ග් සහ සිලින්ඩර් බේස් දැමීම ආදී වූ සියලුම ඉදි කිරීම් කටයුතු කරනු ලැබේ.

Translate »