යකඩ ජැක් සහ G.I. බට

යකඩ ජැක් සහ G.I. බට
යකඩ ජැක් සහ G.I. බට
යකඩ ජැක් සහ G.I. බට
යකඩ ජැක් සහ G.I. බට
යකඩ ජැක් සහ G.I. බට
යකඩ ජැක් සහ G.I. බට
Rs4,500,000(Fixed)

Overview

  • Condition: Used
  • Price for: Retail , Wholesale

Description

අඩි 13 ATRO ජැක් 600ක් පමණ , G.I. බට 600ක් පමණ, T ජැක්, U ජැක් , 2×2 ලී , 2×4 ලී , ප්ලයිවුඩ් බෝඩ්  ඇතුළු සියලු ම සැටලින් බඩු විකිණීමට ඇත.

 

Translate »