කිරිකවඩි මඤ්ඤොක්කා දඩු

කිරිකවඩි මඤ්ඤොක්කා දඩු
Rs50,000(Negotiable)

Description

කිරිකවඩි මඤ්ඤොක්කා දඩු

කිරිකවඩි මඤ්ඤොක්කා දඩු විකිණීමට ඇත

අක්කරයක් සඳහා රු.50000 යි

වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගැනීම සදහා අමතන්න…

සේවාවන් ලබා ගැනීමට අත්‍යවශ්‍ය අය පමනක් අමතන්න. අනවශ්‍ය ඇමතුම් ලබා ගැනීමෙන් වලකින්න…

Translate »