අනර්ඝ ඉඩමක් පදිංචියට නෙලුන්දෙනිය දැදිගම පාර

  • September 14, 2022 5:43 pm
  • Warakapola, Kegalle
  • Sell, Rent Something or Service
1360FEA8-028E-4CDC-929D-154FBD0C800F
4B920453-29CC-486F-9ADF-CA09CE4DB0FA
4FD5D018-313E-436B-B5D1-784E51147B79
521E24CA-776A-4D49-8BA9-E523748472C5
63753B0C-8D41-4B9E-9D6C-5D63BB9EBF12
1360FEA8-028E-4CDC-929D-154FBD0C800F
4B920453-29CC-486F-9ADF-CA09CE4DB0FA
4FD5D018-313E-436B-B5D1-784E51147B79
521E24CA-776A-4D49-8BA9-E523748472C5
63753B0C-8D41-4B9E-9D6C-5D63BB9EBF12
Rs140,000Per Perch(Negotiable)

Overview

  • Land Type : Other
  • Size unit : Perches
  • Size in Perches : 52
  • Address : Nelundeniya, panwattha.

Description

නෙලුන්දෙනිය හන්දියෙන් දැදිගම පාරේ 3km පමණ යන විට ප්‍රධාන මාර්ගය අසලම ඉඩම පිහිටා ඇත.

සින්නක්කර ඔප්පු 

පොල්ගස් 11 ක් පල ගන්නා

දැනට manchokka වගා කර ඇත 

Translate »