රදාවාන රෝහල් අසල කඩකාමර සමග ඉඩම

  • February 17, 2023 2:58 pm
  • Delgoda, Gampaha
  • Sell, Rent Something or Service
රදාවාන රෝහල් අසල කඩකාමර සමග ඉඩම
රදාවාන රෝහල් අසල කඩකාමර සමග ඉඩම
රදාවාන රෝහල් අසල කඩකාමර සමග ඉඩම
රදාවාන රෝහල් අසල කඩකාමර සමග ඉඩම
Rs4,000,000Total (Negotiable)

Overview

  • Land Type: Commercial, Residential
  • Size unit: Perches
  • Size in Perches: 10

Description

කඩ කාමරයක් ඉදිකරේ

Translate »