පොල්ලෙලි කැබලි

  • April 9, 2022 3:53 pm
  • Katugastota, Kandy
  • Property-Car-Electronic & other
18-1
19-1
Rs320(Negotiable)

Description

පොල්ලෙලි කැබලි පැකට් අඩු මිලට විකිණිමට ඇත.

කිලෝ1 , කිලෝ 5 පැකට් ඇත.

Delivery සහ පොල්ලෙලි කැබලි වල ප්‍රමානය අනුව මිල ගණන් වෙනස්වෙ.

Translate »