මාගේ යතුරැපැදිය විකිනිමට ඇත

  • October 27, 2022 7:29 am
  • Embilipitiya, Ratnapura
  • Sell, Rent Something or Service
E9FA8FCB-FEAC-48D2-861B-01B6DFFA919B
1A32A971-6AE7-4A52-BF49-FB37131774F2
E9F82AA8-962B-4B1F-84A5-410D2104236B
E9FA8FCB-FEAC-48D2-861B-01B6DFFA919B
1A32A971-6AE7-4A52-BF49-FB37131774F2
E9F82AA8-962B-4B1F-84A5-410D2104236B
Rs280,000(Fixed)

Overview

  • Bike Type : Motorbikes
  • Condition : Used
  • Brand : Bajaj
  • Bajaj Model : Pulsar 135
  • Year of Manufacture : 2015
  • Mileage (km) : 80000
  • Engine capacity (cc) : 135

Description

කොලොන්න ප්‍රදේශයේ ඇත.

0763323541.

ෆිනැස් නැත.

Translate »