ගාලු පාරට නුදුරුව වාද්දුව ඉඩමක් විකිණීමට

ගාලු පාරට නුදුරුව වාද්දුව ඉඩමක් විකිණීමට
ගාලු පාරට නුදුරුව වාද්දුව ඉඩමක් විකිණීමට
ගාලු පාරට නුදුරුව වාද්දුව ඉඩමක් විකිණීමට
ගාලු පාරට නුදුරුව වාද්දුව ඉඩමක් විකිණීමට
ගාලු පාරට නුදුරුව වාද්දුව ඉඩමක් විකිණීමට
ගාලු පාරට නුදුරුව වාද්දුව ඉඩමක් විකිණීමට
ගාලු පාරට නුදුරුව වාද්දුව ඉඩමක් විකිණීමට
ගාලු පාරට නුදුරුව වාද්දුව ඉඩමක් විකිණීමට
Rs5,500,000Total (Negotiable)

Overview

  • Land Type: Residential
  • Size unit: Perches
  • Size in Perches: 10
  • Address : දිබ්බැද්ද පාර තල්පිටිය වාද්දුව

Description

➡️ගාලු පාරට කිලෝමීටර් 1යි.
➡️ගාලු පාරට නුදුරුව වෙන්දේසි කළ ඉඩමක පර්චස් 10 ක බිම් කොටසකි.
➡️පර්චස් 10 කි.
➡️1 perch =5.5 lax
➡️විමසීම්-:0718189778

Translate »