ආපනශාලා සේවක

ආපනශාලා සේවක
ආපනශාලා සේවක
ආපනශාලා සේවක
ආපනශාලා සේවක
Rs60,000(Fixed)

Overview

  • Employer: Pradeep Senarth
  • Select a job: Hotel Staff
  • Hotel Staff Role: Kitchen Helper
  • Job type: Full Time
  • Required work experience (years): 1
  • Required Education: Skilled Apprentice
  • Email (optional) : Nindaninda2008@gmail.com

Description

Food Take A way එකක් සදහා තරුණයෙකු උවමනයි.

විස්තර සදහා:- 0726 380 489

Translate »