ඉටිපන්දම්

ඉටිපන්දම්
Rs650(Fixed)

Overview

Description

ප්‍රමාණ 3කින් ඇත.

විශාල ප්‍රමාණයේ ඉටිපන්දම් 8ක් සහිත පැකට් එකක්=රු.650යි.

මිල වෙනසක් කරගත හැක.

විවිධ වර්ණයන්ගෙන් ඇනවුම් කිරීමට හැක.

කතා කරන්න

🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️🕯️

Translate »