ඉඩමක් සමඟ ගොඩනැගිල්ලක් විකිණීමට – Haliela

  • June 15, 2022 6:58 pm
  • Hali Ela, Badulla
  • Property-Car-Electronic & other
3.1-14
2.1-15-1
Rs8,500,000Total (Negotiable)

Overview

  • Land Type : Agricultural, Commercial, Residential
  • Size unit : Perches
  • Size in Perches : 10
  • Address : No:18,puranawaththa,uduwara,haliela

Description

බදුල්ල බන්ඩාරවෙල පාරට මීටර් 100 නුදුරින් විදුලිය,නල ජලය සහ පුලුල් මාර්ග සහිත ඉඩමක් වගාවට,වෙලදාමට සහ පදිංචියට, මුදල් හදිස්සික් හේතුවෙන් විකුනයි.

Download Android App

Just a click away on the App Store

Translate »