ඉඩමක් සමඟ ගොඩනැගිල්ලක් විකිණීමට – Haliela

ඉඩමක් සමඟ ගොඩනැගිල්ලක් විකිණීමට – Haliela
ඉඩමක් සමඟ ගොඩනැගිල්ලක් විකිණීමට – Haliela
ඉඩමක් සමඟ ගොඩනැගිල්ලක් විකිණීමට – Haliela
ඉඩමක් සමඟ ගොඩනැගිල්ලක් විකිණීමට – Haliela
Rs8,500,000Total (Negotiable)

Overview

  • Land Type: Agricultural, Commercial, Residential
  • Size unit: Perches
  • Size in Perches: 10
  • Address : No:18,puranawaththa,uduwara,haliela

Description

බදුල්ල බන්ඩාරවෙල පාරට මීටර් 100 නුදුරින් විදුලිය,නල ජලය සහ පුලුල් මාර්ග සහිත ඉඩමක් වගාවට,වෙලදාමට සහ පදිංචියට, මුදල් හදිස්සික් හේතුවෙන් විකුනයි.

Translate »