අනර්ඝ තත්ත්වයේ Skirt තොගයක් ඉක්මනින් විකිණීමට

  • March 29, 2024 10:44 am
  • Angoda, Colombo
  • Sell, Rent Something or Service
අනර්ඝ තත්ත්වයේ Skirt තොගයක් ඉක්මනින් විකිණීමට
අනර්ඝ තත්ත්වයේ Skirt තොගයක් ඉක්මනින් විකිණීමට
අනර්ඝ තත්ත්වයේ Skirt තොගයක් ඉක්මනින් විකිණීමට
අනර්ඝ තත්ත්වයේ Skirt තොගයක් ඉක්මනින් විකිණීමට
අනර්ඝ තත්ත්වයේ Skirt තොගයක් ඉක්මනින් විකිණීමට
අනර්ඝ තත්ත්වයේ Skirt තොගයක් ඉක්මනින් විකිණීමට
අනර්ඝ තත්ත්වයේ Skirt තොගයක් ඉක්මනින් විකිණීමට
අනර්ඝ තත්ත්වයේ Skirt තොගයක් ඉක්මනින් විකිණීමට
අනර්ඝ තත්ත්වයේ Skirt තොගයක් ඉක්මනින් විකිණීමට
අනර්ඝ තත්ත්වයේ Skirt තොගයක් ඉක්මනින් විකිණීමට
අනර්ඝ තත්ත්වයේ Skirt තොගයක් ඉක්මනින් විකිණීමට
අනර්ඝ තත්ත්වයේ Skirt තොගයක් ඉක්මනින් විකිණීමට
අනර්ඝ තත්ත්වයේ Skirt තොගයක් ඉක්මනින් විකිණීමට
අනර්ඝ තත්ත්වයේ Skirt තොගයක් ඉක්මනින් විකිණීමට
අනර්ඝ තත්ත්වයේ Skirt තොගයක් ඉක්මනින් විකිණීමට
අනර්ඝ තත්ත්වයේ Skirt තොගයක් ඉක්මනින් විකිණීමට
Rs800(Fixed)

Overview

  • Condition: New
  • Gender : Women

Description

අංගොඩ, මුල්ලේරියාව ප්‍රදේශයේ නිමි ඇදුම් අලෙවි සැලක ඇති Skirt තොගයක් ඉක්මනින් විකිණීමට තොග ගැනුම් කරුවකු අවශ්‍ය වී ඇත.

මෙහි පළකර ඇති ඇදුම් වලින් කැබලි හත්සියයක් (700) පමණ විකිණීමට ඇත.

තට්ටු රැලි සායවල් – කෑලි – 60 – 1ක මිල – රු. 800/=

කෑලි හයේ සායවල් – කෑලි – 155 – 1ක මිල – රු. 700/=

ෆ්ලෙයාඩ් සාය – කෑලි – 53 – 1ක මිල – රු. 800/=

තට්ටු සායවල් – කෑලි – 32 – 1ක මිල – රු. 800/=

රැලි තට්ටු සායවල් – කෑලි – 30 – 1ක මිල – රු. 800/=

සුදු ඉරි සායවල් – කෑලි – 11 – 1ක මිල – රු. 800/=

ගැදරින් දිග සායවල් – කෑලි – 98 – 1ක මිල – රු. 800/=

අමතන්න – 0785000123 /0781000123

Translate »