කඩවතින් අගනා ඉඩමක්

කඩවතින් අගනා ඉඩමක්
කඩවතින් අගනා ඉඩමක්
කඩවතින් අගනා ඉඩමක්
කඩවතින් අගනා ඉඩමක්
කඩවතින් අගනා ඉඩමක්
කඩවතින් අගනා ඉඩමක්
කඩවතින් අගනා ඉඩමක්
කඩවතින් අගනා ඉඩමක්
කඩවතින් අගනා ඉඩමක්
කඩවතින් අගනා ඉඩමක්
Rs300,000Per Perch(Negotiable)

Overview

  • Land Type: Residential
  • Size unit: Perches
  • Size in Perches: 17

Description

නිස්කලංක නේවාසික පරිසරයක පිහිටි කඩවත වෑබඩ පර්චස් 17ක බිම් කොටස විකිණීමට

සියලු පහසුකම් සහිත

ජල විදුලිය සහිත

සින්නක්කර ඔප්පු

කිරිල්ලවල ජාතික පාසල

සුපිරි වෙළඳසැල්

සියලු පහසුකම් අතේ දුරින්

කඩවත නගරය -4 KM

අධිවේගී පිවිසුමට- 3.5 KM

කොළඹ නුවර පාරට (ඉදිගහමුල හන්දිය )-2.5KM

වෑබඩ 210 බස් පාරට- 800M

පර්චසය 300,000ක් පමණි. මිල ගනන් සාකච්ඡා කරගත හැක

විමසීම් – 071 4118580 / 071 4118558

Translate »