කහ බීජ

  • May 2, 2022 12:50 pm
  • Padukka, Colombo
  • Sell, Rent Something or Service
කහ බීජ
කහ බීජ
කහ බීජ
කහ බීජ
Rs160(Negotiable)

Overview

  • Type: Other

Description

ගොවිපළෙන් ගැලවූ කහ බීජ 400 kg විකිණීමට ඇත . වේලීමට හෝ සිටුවීමට සුදුසුයි.. 1kg 160 i

Translate »