කහ බීජ

  • April 11, 2022 11:42 am
  • Ibbagamuwa, Kurunegala
  • Sell, Rent Something or Service
14-03
Rs140(Negotiable)

Description

🔅ඉතා උසස් වර්ගයේ කහ බීජ දැන් ඔබට අප ආයතනයෙන් ලබා ගත හැක.

🔅කහ බීජ ප්‍රමාණය අනුව ඔබට අවශ්‍ය ඉඩමටම ප්‍රවාහන පහසුකම් සලසා දිය හැක.

🔅කහ බීජ වගා කරගෙන යාම සදහා අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් අප ආයතනය මගින් ඔබව දැනුවත් කරනු ලැබේ.

1.කහ මිල 1Kg= රැ.140

2.කහ බීජ (වගාව සදහා යෝග්‍ය )=රැ.180

3.කහ පැලයක් සහිත පැකැට්ටුවක මිල=රැ.20

4.කුරියර් පහසුකම් මගින් ගෙදරටම ඩිලිවරි කරනු ලැබේ.

5.බිම් සකස් කරන තුරැ අප ආයතනය විසින් පැල පැකට් කිරිම සදහා අත්තිකාර්ම් මුදල් ගෙවා පැල වෙන් කර තබා ගත හැක.

🔅රජයේ අනුමැතිය ලත් බීජ වර්ග 20ක් පමණ දැන් ඔබට ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගත හැක.

*සාර්ථක වගා කරුවෙකි වීමට හා වගාවෙන් ජීවිතය ජය ගැනිමට අප ආයතනය හා එක්වන්න.

*ඉඩමක් සැකසිමේ සිට පැල වර්ග සිටවීම,නඩත්තු කිරිම,පොහොර සපයාදීම,අස්වැන්න ලබාගැනීම තෙක් අප සේවාව ඔබට ලබා ගත හැක.

*ඔබගෙ වගාවන් සදහා අතුරු වගා කරදීමද කරනු ලැබේ.

*වගාකිරීමට පෙර “පස” පිලිබදව පරීක්ශාවට ලක්කර වගාවට සුදුසු බෝගය තීරනය කල හැකිය.

*වැටවල් විදුලි වැටවල් ආදිය අවශ්‍යය නම් ඒවාට අදාල සහය ලබා දීම.

*යන්ත්‍රොපකරන යොදා වලවල් කැපීම හා කානු කැපීම.

*ඉඩමක වාගවට පෙර කොපමන ජලය තිබෙදැයි පරීක්ශා කර දිනකට ජලය ලීටර කොපමන ප්‍රමානයක් ලබාගත හැකිදැයි පරීක්ශා කර බලා අවශ්‍ය නම් ලින් හා නල ලින් සාදා දීම.

*පොල් පොහොර පැය 24ක් ඇතුලත දිවයින පුරා ඕනෑම තැනකට ප්‍රවාහනය කරනු ලැබේ.

*ගොයම් සදහාද මෙය භාවිතා කල හැකිය.

*අනෙකුත් පොහොර/දියර පොහොර සදහාද විමසන්න.

*විදේශගතව හෝ දුර බැහැර සිටින කෙනෙකුට ඉඩම සංවර්ධනය කිරීමට අවශ්‍ය නම් සියලු ගනුදෙනු නීතිඥ මහතෙකු ලග හො අවශ්‍ය ලියකියවිලි සහිතව එය කරදීමට අප බැදීසිටිමු.

*ඉඩමට කැමරා සවිකිරීම,අන්තර්ජල පහසුකම් වලින් සිදුවන දේ බලාගැනීමට සැලැස්විය හැක.

*ඔබට අවශ්‍ය වගාවන්,ලෙඩරෝග,සහ සාර්ථක වගාවකට අවශ්‍ය උපදෙස් අපෙන් ලබාගත හැකිය.

Translate »