කුරුණෑගල, වාරියපොල නගරාසන්නව පොල් ඉඩමක් විකිණීම

කුරුණෑගල, වාරියපොල නගරාසන්නව පොල් ඉඩමක් විකිණීම
කුරුණෑගල, වාරියපොල නගරාසන්නව පොල් ඉඩමක් විකිණීම
කුරුණෑගල, වාරියපොල නගරාසන්නව පොල් ඉඩමක් විකිණීම
කුරුණෑගල, වාරියපොල නගරාසන්නව පොල් ඉඩමක් විකිණීම
කුරුණෑගල, වාරියපොල නගරාසන්නව පොල් ඉඩමක් විකිණීම
කුරුණෑගල, වාරියපොල නගරාසන්නව පොල් ඉඩමක් විකිණීම
කුරුණෑගල, වාරියපොල නගරාසන්නව පොල් ඉඩමක් විකිණීම
කුරුණෑගල, වාරියපොල නගරාසන්නව පොල් ඉඩමක් විකිණීම
කුරුණෑගල, වාරියපොල නගරාසන්නව පොල් ඉඩමක් විකිණීම
කුරුණෑගල, වාරියපොල නගරාසන්නව පොල් ඉඩමක් විකිණීම
කුරුණෑගල, වාරියපොල නගරාසන්නව පොල් ඉඩමක් විකිණීම
කුරුණෑගල, වාරියපොල නගරාසන්නව පොල් ඉඩමක් විකිණීම
කුරුණෑගල, වාරියපොල නගරාසන්නව පොල් ඉඩමක් විකිණීම
කුරුණෑගල, වාරියපොල නගරාසන්නව පොල් ඉඩමක් විකිණීම
කුරුණෑගල, වාරියපොල නගරාසන්නව පොල් ඉඩමක් විකිණීම
කුරුණෑගල, වාරියපොල නගරාසන්නව පොල් ඉඩමක් විකිණීම
Rs4,100,000Total (Negotiable)

Overview

  • Land Type: Agricultural, Commercial, Residential, Other
  • Size unit: Acres
  • Size in Acres: 1
  • Address : Wariyapola ,padaniya

Description

වාරියපොල,පාදෙනිය නගරයට 1km දුරින් අක්කරය බැගින් පොල් ඉඩම් දෙකක් දින 2ක් තුල ඉතා හදිසි මුදල් අවශ්‍යතාවයක් මත විකිණීමට ,විශාල මිල අඩු කිරීමක් කරයි, ගැනුම්කරුවන් පමනක් සම්බන්ද වන්න.

♈️ඔබට අවශ්‍ය ගන්වතුර,නාය යෑම්,නියග,වන සතුන්ගෙන් වන හානි නොමැති ස්තීර පදින්චියට හෝ වගා කිර්‍රීමට ඉඩමක්ද ?

♈️සින්නක්කර ඔප්පු  විදුලිය ඉඩම ආසන්නයෙන් ගොස් ඇත.

♈️ලින් ජලය.

♈️පුලුල් මාර්ග.

♈️පදින්චියට සුදුසු පරිසරයකි.

♈️වෙල් යායකට මායිම්ව පිහිටා ඇත.

♈️ජල ගැලීම්,නාය යෑම් ස්වාභාවික විපත් නොමැත .

♈️පොල් වලින වරකට පොල් 600-700ක ආදායමක් .

♈️වගාවට(බුලත්,ගම්මිරිස් )ඕනෑම ව්‍යාපාර කටයුත්තකට හෝ කුකුල් ෆාම් වලටද සුදුසු වේ.

♈️සින්නක්කර නිරවුල් ඔප්පු .

♈️පොල් දෙවෙනි වගාව දමා ඇත.

♈️ හතරැස් තැනිතලා ඉඩම.

♈️වාරියපොල නගරයට විනාඩි 5න් ලගා වීමේ හැකියාව ..සින්නක්කර ඉඩමක් බැව්න් බැන්කු නය පහසුකම් ලබා ගැනීමට හැක. ඉතා හදිසි මුදල් අවශ්‍යතාවයක් බැව්න් සාකච්ඡා කර ගන්නා මිලෙන් යම් මුදලක් අඩු කෙරේ. Cl whtsp or normal 0713911190#kurunegala #wariyapola #land #වාරියපොල #කුරුණෑගල #පාදෙනිය #පොල් #ඉඩම් #

Translate »