කොට්ටාව නගරයට ආසන්නයේ 9.5p ඉඩම විකිණීමට

  • February 20, 2024 2:50 pm
  • Kottawa, Colombo
  • Sell, Rent Something or Service
කොට්ටාව නගරයට ආසන්නයේ 9.5p ඉඩම විකිණීමට
කොට්ටාව නගරයට ආසන්නයේ 9.5p ඉඩම විකිණීමට
කොට්ටාව නගරයට ආසන්නයේ 9.5p ඉඩම විකිණීමට
කොට්ටාව නගරයට ආසන්නයේ 9.5p ඉඩම විකිණීමට
කොට්ටාව නගරයට ආසන්නයේ 9.5p ඉඩම විකිණීමට
කොට්ටාව නගරයට ආසන්නයේ 9.5p ඉඩම විකිණීමට
Rs1,125,000Per Perch(Negotiable)

Overview

  • Land Type: Residential
  • Size unit: Perches
  • Size in Perches: 9.5
  • Address : Pelenwatta, Pannipitiya, kottawa

Description

පිලියන්දල කොට්ටාව 296 බස් පාරට නොදුරින් කොට්ටාව නගරයට ආසන්නයේ පර්චස් 9.5 ක මෙම ඉඩම විකිණීමට ඇත.වට තාප්ප සහිතයි.

Contact 0778581452

Translate »