කොලඹ නුවර පාර අසල ඉඩම විකිණීමට

  • October 28, 2022 2:43 pm
  • Gampola, Kandy
  • Sell, Rent Something or Service
කොලඹ නුවර පාර අසල ඉඩම විකිණීමට
කොලඹ නුවර පාර අසල ඉඩම විකිණීමට
කොලඹ නුවර පාර අසල ඉඩම විකිණීමට
කොලඹ නුවර පාර අසල ඉඩම විකිණීමට
Rs230,000(Negotiable)

Overview

  • Land Type: Agricultural, Other
  • Size unit: Perches
  • Size in Perches: 29.0

Description

පර්චස් 29ක ඉඩම අඩි 10ක පාරක් සහිතව ඉඩම පිලිසකර කර නොමැත

Translate »