ගණිතය (සිංහල මාධ්‍ය) : 6 – 11

ගණිතය (සිංහල මාධ්‍ය) : 6 – 11
Rs250Per Hour (Negotiable)

Overview

  • Tuition type: Class

Description

  • අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය විෂය නිවසට පැමිණ හෝ කණ්ඩායම් පංති ලෙස පැවැත්වේ.
  • ගණිතය: 6 – 11 ශ්‍රේණිය (සිංහල මාධ්‍ය)
  • ඔබගේ අවශ්‍යතා ව අනුව සකස් කළ පාඩම් මලාව.
  • පුද්ගලික අවධානය.
  • නම්‍යශීලී, පහසු වෙලාවක් වෙන්කර ගත හැකි වීම.
  • ස්ථානය : දිබ්බැද්ද පාර, නල්ලූරුව, පානදුර.
  • අමතන්න: නුවන් දන්දෙනිය (Sc. – කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය)

☎  078-9140635

076-4525154

Translate »