ගම් කිකිලියන් විකිණීමට ඇත

  • September 8, 2022 8:44 am
  • Kekirawa, Anuradhapura
  • Sell, Rent Something or Service
17e23cc6-bf66-44c8-80a7-55bd572814bb
ca8bf848-8836-48ad-af22-35ae87b5f070
752c098a-4ba8-4fa4-946e-e6a6f10db476
17e23cc6-bf66-44c8-80a7-55bd572814bb
ca8bf848-8836-48ad-af22-35ae87b5f070
752c098a-4ba8-4fa4-946e-e6a6f10db476
Rs9,000(Fixed)

Overview

  • Type of Animal : Poultry

Description

පොර කුකුලෙක් හා බිත්තර දමන ගම් කිකිලියන් 3 යි.මාස හතරක් වයස ගම් කිකිලියක් විකිණීමට ඇත තාරාවෙක් නොමිලේ …