ගම් කිකිලියන් විකිණීමට ඇත

ගම් කිකිලියන් විකිණීමට ඇත
ගම් කිකිලියන් විකිණීමට ඇත
ගම් කිකිලියන් විකිණීමට ඇත
ගම් කිකිලියන් විකිණීමට ඇත
ගම් කිකිලියන් විකිණීමට ඇත
ගම් කිකිලියන් විකිණීමට ඇත
Rs9,000(Fixed)

Overview

  • Type of Animal: Poultry

Description

පොර කුකුලෙක් හා බිත්තර දමන ගම් කිකිලියන් 3 යි.මාස හතරක් වයස ගම් කිකිලියක් විකිණීමට ඇත තාරාවෙක් නොමිලේ …