දම් කටරොලු බීජ 30

  • January 17, 2023 5:26 pm
  • Kotte, Colombo
  • Sell, Rent Something or Service
5950ef64-93d1-4975-8ee6-198d78cd07e6
Rs150(Fixed)

Description

දම් කටරොළු බීජ 30 

RS. 150

දිවයින පුරා ඕනෑම ප්‍රදේශයකට Delivery කරනු ලැබේ. 

Cash on delivery (COD) පහසුකම් යටතේ Delivery කරනු ලැබේ. වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා 070 259 0424 අමතන්න. 

( Only WhatsApp )

Translate »