දේශීය වී සුවදැල්

  • May 23, 2022 5:01 pm
  • Anuradhapura City, Anuradhapura
  • Property-Car-Electronic & other
5-3
Rs185(Fixed)

Overview

  • Type : Rice & Pulses

Description

සුවදැල් බිත්තර වී හා සුවදැල් වී විකිණීමට ඇත.

බිත්තර වී 1kg – 265/=

සුවදැල් සාමාන්‍ය වී 1kg – 185/=

Download Android App

Just a click away on the App Store

Translate »