දේශීය වී සුවදැල්

දේශීය වී සුවදැල්
Rs185(Fixed)

Overview

  • Type: Rice & Pulses

Description

සුවදැල් බිත්තර වී හා සුවදැල් වී විකිණීමට ඇත.

බිත්තර වී 1kg – 265/=

සුවදැල් සාමාන්‍ය වී 1kg – 185/=

Translate »