නෙලුන්දෙනිය දැදිගම පාර අනර්ඝ ඉඩමක් විකිණීමට

නෙලුන්දෙනිය දැදිගම පාර අනර්ඝ ඉඩමක් විකිණීමට
නෙලුන්දෙනිය දැදිගම පාර අනර්ඝ ඉඩමක් විකිණීමට
නෙලුන්දෙනිය දැදිගම පාර අනර්ඝ ඉඩමක් විකිණීමට
නෙලුන්දෙනිය දැදිගම පාර අනර්ඝ ඉඩමක් විකිණීමට
නෙලුන්දෙනිය දැදිගම පාර අනර්ඝ ඉඩමක් විකිණීමට
නෙලුන්දෙනිය දැදිගම පාර අනර්ඝ ඉඩමක් විකිණීමට
නෙලුන්දෙනිය දැදිගම පාර අනර්ඝ ඉඩමක් විකිණීමට
නෙලුන්දෙනිය දැදිගම පාර අනර්ඝ ඉඩමක් විකිණීමට
Rs140,000Per Perch(Negotiable)

Overview

  • Land Type: Other
  • Size unit: Perches
  • Size in Perches: 52
  • Address : Nelundeniya, panwattha.

Description

නෙලුන්දෙනිය හන්දියෙන් දැදිගම පාරේ 3km පමණ යන විට ප්‍රධාන මාර්ගය අසලම ඉඩම පිහිටා ඇත.

සින්නක්කර ඔප්පු 

පොල්ගස් 11 ක් පල ගන්නා

දැනට manchokka වගා කර ඇත 

Translate »