පඩි පෙළ/බැල්කනි අත් වැට

  • May 20, 2022 9:41 am
  • Padukka, Colombo
  • Sell, Rent Something or Service
පඩි පෙළ/බැල්කනි අත් වැට
Rs100(Negotiable)

Overview

  • Service type: Building / Construction

Description

Grill / Stairs / Gate / Hand Railing / Onchilla / Balcony Railing / Amano Roof / Canopy / Balcony fence / Covering Net / Canopy /Household items / Any Kind of Garden Items

දක්ෂ සේවකයින් අතින් වගකීමෙන් වැඩක් කරගන්න බාරදෙන්න

eagle iron works අපි ඔබට අවශ්‍ය ( ග්‍රිල් /ගේට්ටු /අත්වැට /බැල්කනි වැට /

කැනපි /සියලුම වර්ගයේ වහල /රෝලර්ඩෝ /යකඩ පඩි පෙළ ලී සමග /රිමෝට් ගේට්

/උද්‍යාන අලංකාරය සදහා බාන්ඩ ) ඕනිම යකඩ වැඩක් විස්වාසයෙන් බාරදෙන්න අපිට කතාකරන්න

ලිපිනය .486/2 දෙබැගල වත්ත මිල්ලෑව හොරණ

වසර 22 ක අකණ්ඩ පළපුරුද්ද සමගින් ඉස්තරම් වැඩක් කරගන්න අපව සම්බන්ද කරගන්න

Translate »