පර්චස් 12ක බිම්කොටසක් විකිණීමට – Kekanadura

පර්චස් 12ක බිම්කොටසක් විකිණීමට – Kekanadura
Rs150,000Per Perch(Fixed)

Overview

  • Land Type: Residential
  • Size unit: Perches
  • Size in Perches: 12
  • Address : talpawila,kekanadura

Description

පර්චස් 12ක අගනා බිම් කොටසක් විකිණීමට ඇත

Translate »