පර්චස් 12ක බිම්කොටසක් විකිණීමට – Kekanadura

  • June 24, 2022 8:32 pm
  • Kekanadurra, Matara
  • Sell, Rent Something or Service
12.1-2
Rs150,000Per Perch(Fixed)

Overview

  • Land Type : Residential
  • Size unit : Perches
  • Size in Perches : 12
  • Address : talpawila,kekanadura

Description

පර්චස් 12ක අගනා බිම් කොටසක් විකිණීමට ඇත

Translate »