පැරණි අල්මාරියක් විකිනීමට

පැරණි අල්මාරියක් විකිනීමට
Rs0(Fixed)

Overview

  • Condition: Used
  • Furniture type: Living Room Furniture
  • Brand: Other brand

Description

වැඩි විස්තර දැන ගන්න කතා කරන්න 077 462 8822.

තේක්ක අල්මාරියක්. කැඩිච්ච දේවල් තියෙනවා අලුත් වැඩියා කරන්න පුළුවන්.

වලව්වකට ගැලපෙනවා.

Translate »