පැරණි මහන මැශින් තොගයක් වහාම විකිනීමට

  • December 6, 2023 11:54 pm
  • Galle City, Galle
  • Sell, Rent Something or Service
පැරණි මහන මැශින් තොගයක් වහාම විකිනීමට
පැරණි මහන මැශින් තොගයක් වහාම විකිනීමට
පැරණි මහන මැශින් තොගයක් වහාම විකිනීමට
පැරණි මහන මැශින් තොගයක් වහාම විකිනීමට
පැරණි මහන මැශින් තොගයක් වහාම විකිනීමට
පැරණි මහන මැශින් තොගයක් වහාම විකිනීමට
පැරණි මහන මැශින් තොගයක් වහාම විකිනීමට
පැරණි මහන මැශින් තොගයක් වහාම විකිනීමට
පැරණි මහන මැශින් තොගයක් වහාම විකිනීමට
පැරණි මහන මැශින් තොගයක් වහාම විකිනීමට
Rs1,000(Negotiable)

Overview

  • Condition: Used

Description

මහන මැශින් හා බොහෝ අමතර කොටස් විශාල ප්‍රමාණයක් ඇත.

මිල ගණන් සාකච්ඡා කළ හැක

මිලදී ගැනීම සදහා පහත දුරකථනයට ඇමතුමක් ලබාදී පැමිනෙන්න.

0914273646

ඩී. ධර්මවර්දන ද සිල්ව.

Unawatuna, Galle.

Translate »