පිරිමි නිමි ඇඳුම් මසන්නන්

  • October 22, 2022 11:00 am
  • Ja-Ela, Gampaha
  • Local job Ads
istockphoto-972012572-612×612-1
Rs100,000 Rs150,000
Per Month(Negotiable)

Overview

  • Employer : සමනළ tailors වැලිගම්පිටිය
  • Select a job : Tailor
  • Job type : Full Time
  • Required work experience (years) : 5
  • Required Education : Skilled Apprentice

Description

පිරිමි නිමි ඇඳුම් මසන්නන් සඳහා රැකියා ඇබෑර්තු ඇත.

අවශ්‍ය නම් නවාතැන් පහසුකම් ද ලබා දිය හැක.

0702451797

Translate »