පිරිමි නිමි ඇඳුම් මසන්නන්

පිරිමි නිමි ඇඳුම් මසන්නන්
Rs100,000 Rs150,000
Per Month(Negotiable)

Overview

  • Employer: සමනළ tailors වැලිගම්පිටිය
  • Select a job: Tailor
  • Job type: Full Time
  • Required work experience (years): 5
  • Required Education: Skilled Apprentice

Description

පිරිමි නිමි ඇඳුම් මසන්නන් සඳහා රැකියා ඇබෑර්තු ඇත.

අවශ්‍ය නම් නවාතැන් පහසුකම් ද ලබා දිය හැක.

0702451797

Translate »