පිළියන්දල දම්පේ ඉඩම විකිනීමට

පිළියන්දල දම්පේ ඉඩම විකිනීමට
Rs890(Negotiable)

Overview

  • Land Type: Residential
  • Size unit: Perches
  • Size in Perches: 11.3

Description

පිළියන්දල දම්පේ “සෙන් මිචෙල් විව්” හි පර්චස් 11.3 ක ඉඩම විකිනීමටද ෆිනෑන්ස් ආයතනය විසින් සංවර්ධනය කර විකිනු ඉඩමකි.පර්චස් 11.3ක, හතරැස්, සමත.ලා ඉඩම .ඉහල නේවාසික පරිසරයක්අඩි 30 පළල කාපට් පාර (නිවස 30ක් පමණක් වන සෙන් මිචෙල් විව් සදහාම)නල ජලය, තෙකලා විදුලියනිස්කලංක පරිසරයවට තාප්ප දමා ඇති සශ්‍රික ඉඩමකිබැංකු ණය ලබාගත හැකි නිරවුල් ඔප්පුසියලු අනුමැතින් සහිතයඉඩමේ නිවස unit දෙකක් ඉදි කිරීමට ගොඩනැගිලි ප්ලෑන් අනුමත කර ඇතදැනටත් රාජ්‍ය බැංකුවක ණය මුදලක් ඇත (අවසන් වාරික කිහිපය)පිළියන්දල නගරයට විනාඩි 10කට අඩු කාලය කින් ලගාවිය හැකකටුබැද්ද ගාලු පාරට විනාඩි 12කට අඩු කාලය කින් ලගාවිය හැකකහතුඩුව highway exit එකට මොරටුව දුම්රිය පොලට ආසන්නවසුවාරපොල හංදියට ආසන්නවපිළියන්දල – මඩපාත පාරට (කොටගෙදර හංදියට), පිළියන්දල – දම්පේ පාරට අතරමැදිවපරික්ෂා කර මිලගණන් සාකච්චා කරගත හැක0757 70 97 80 හෝ 077 938 0 545

Translate »