පොල්කටු අඟුරු

පොල්කටු අඟුරු
පොල්කටු අඟුරු
පොල්කටු අඟුරු
පොල්කටු අඟුරු
පොල්කටු අඟුරු
පොල්කටු අඟුරු
පොල්කටු අඟුරු
පොල්කටු අඟුරු
Rs350(Fixed)

Overview

Description

සක්‍රීය පොල්කටු අඟුරු (Activated Carbon) අපනයනයට/අගුරු ලිප්/වාත්තු ලිප් සදහා වැඩි කාලයක දහනයක් වැඩි උෂ්ණත්වයක් ලබා දෙයි. 1kg ක මිල රු 350/=(අඟුරු සදහා පොල්කටු මිලදී ගනු ලැබේ, හුවමාරු කල හැක.)

Translate »