පොල්කටු අඟුරු

  • June 10, 2022 7:10 pm
  • Kelaniya, Gampaha
  • Property-Car-Electronic & other
357c0177-bfd2-468e-9b4b-b11eb04648a8
182f1733-f415-4357-aad2-2fb6e479a21c
be7d57ac-f711-4091-9d57-ea17697d7905
32a36e87-418c-4e5d-8141-9dd37b3bba26
Rs350(Fixed)

Description

සක්‍රීය පොල්කටු අඟුරු (Activated Carbon) අපනයනයට/අගුරු ලිප්/වාත්තු ලිප් සදහා වැඩි කාලයක දහනයක් වැඩි උෂ්ණත්වයක් ලබා දෙයි. 1kg ක මිල රු 350/=(අඟුරු සදහා පොල්කටු මිලදී ගනු ලැබේ, හුවමාරු කල හැක.)

Download Android App

Just a click away on the App Store

Translate »