බැලුම්මහරට නුදුරින් පර් 15 විකිනිමට

බැලුම්මහරට නුදුරින් පර් 15 විකිනිමට
Rs400,000Per Perch(Negotiable)

Overview

  • Land Type: Residential
  • Size unit: Perches
  • Size in Perches: 15

Description

බැලුම්මහරට නුදුරින් නවනුවර පාරට 150m දුරින් පර් 15 ඉක්මන් විකිනිමට. 0764243983. පර් 1ක් ලක්ෂ 4කි.

Translate »