බීජ කහ – 1kg

බීජ කහ – 1kg
Rs300(Negotiable)

Overview

Description

බීජ කහ – 1kg – Rs.300

-ඉතා ගුණත්වයෙන් උසස් බීජ කහ විකිණීමට ඇත.

-අක්කරයකට කිලෝ 500යි

-මාස 8කින් පසු අස්වැන්න ලබා ගත හැකිය

-අක්කරයකින් ලක්ෂ 8ක ආදායමක් ලබා ගත හැකිය

-කිලෝ 1ක් රු.400කට නැවත මිලදී ගනු ලැබේ

-කිලෝ 5000ක ආදායමක් ලබා ගත හැකිය

වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගැනීම සදහා අමතන්න.

Translate »